Een verplicht certificaat? Lees mee.

16 april 2024

Verplichte certificering voor uitzendbureaus

Beste lezers,

In januari 2025 staan er grote veranderingen op stapel voor de uitzendmarkt. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat er een verplichte certificering komt voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit nieuwe systeem is een reactie op de tekortkomingen van het bestaande NEN-certificeringssysteem, dat vrijwillig is en volgens het kabinet onvoldoende bescherming biedt tegen malafide praktijken en een ongelijk speelveld in de uitzendmarkt.

Wat Houdt de Verplichte Certificering In?

Het voorgestelde nieuwe systeem zal een publiek-privaat stelsel worden waarbij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eindverantwoordelijk is. Een stichting (CI) zal certificaten uitgeven, schorsen en intrekken, terwijl private inspectie-instellingen periodieke controles zullen uitvoeren bij uitleners om te bepalen of zij aan het normenkader voldoen. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de naleving van de certificeringsplicht en kan handhavend optreden.

Wie Wordt Er Geraakt door de Certificeringsplicht?

De certificeringsplicht geldt voor alle ondernemingen die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen, zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Zelfs startende uitleners kunnen een voorlopig certificaat krijgen voor maximaal zes maanden.

Vereisten voor de Certificering:

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten uitleners voldoen aan verschillende vereisten, waaronder betaling van het juiste loon op basis van de loonverhoudingsnorm, het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), het hebben van een bankgarantie van € 100.000 (of € 50.000 voor startende uitleners), het aanbieden van gecertificeerde huisvesting voor arbeidsmigranten, en het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek.

G-rekening:

Hoewel het niet verplicht wordt gesteld, wil het kabinet het gebruik van een geblokkeerde bankrekening (G-rekening) stimuleren. Inleners kunnen volledige vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid krijgen als zij 35% van de factuur op de G-rekening storten, in combinatie met de eis dat de uitlener over een certificaat beschikt.

Conclusie:

Het nieuwe verplichte certificeringsstelsel is ingrijpend en zal voor uitleners extra kosten met zich meebrengen. Desondanks vindt het kabinet de invoering ervan onvermijdelijk om misstanden in de uitzendsector effectief aan te kunnen pakken.

We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.